fbpx

Unesite pojam koji tražite na našem portalu ?

Nezavisni informativni portal BISCE.BA

Afere

“BIHAĆKA POLJOPRIVREDNA MAFIJA” (1 DIO): ZVANIČNA INFORMACIJA GRADSKE UPRAVE BIHAĆA I ZVANIČNO OBMANJIVANJE JAVNOSTI OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA USK

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp

Gradsko vijeće Bihaća, na prijedlog gradske uprave i gradonačelnika Emdžada Galijaševića sredinom 2015.godine, je većinom glasova usvojilo Odluku o davanju saglasnosti za oduzimanje poljoprivrednog zemljišta od prijeratnih korisnika, a radi dodjele Gradu Bihaću na upravljanje i korištenje. Ovom saglasnošću zemljište koje je koristilo jedanaest zemljoradničkih zadruga trebalo je biti vraćeno Gradu Bihaću na upravljanje s ciljem povećanja poljoprivredne proizvodnje i korištenja obradivih površina.

“Ovo je jedna od najbitnijih odluka GV Bihać u posljednjih nekoliko godina jer mi imamo 2.000 hektara poljoprivrednog zemljišta nad kojim nemamo kontrole i koje želimo vratiti u našu nadležnost. Još kao ministar poljoprivrede pokušao sam ovo rješiti i naišao sam na fizičke prijetnje i krivične prijave i mi ovdje nemamo dileme da je to državno zemljište koje je dodijeljeno zadrugama na korištenje i to nije njihova zemlja već države. Iznenadili bi ste se kad bi ste vidjeli ko je osnivač i vlasnik tih zadruga koje koriste to zemljište i tome svi moramo stati”, kazao je gradonačelnik Galijašević.

Na sjednici Gradskog vijeća Bihać, Emdžad Galijašević je tada kazao i sljedeće:

“Da bi se neko bavio ozbiljno poljoprivrednom proizvodnjom mora obezbjediti značajnu površinu, a ukoliko grad Bihać želi biti lider u poljoprivrednoj proizvodnji, onda mora sve kapacitete staviti u funkciju i dati u koncesiju onima koji žele živjeti od poljoprivrede. Ozbiljna poljoprivredna proizvodnja zahtjeva velike obradive površine i nadam se da će Vlada USK-a vrlo brzo donijeti rješenje za povrat imovine i nakon toga možemo naše obradive površine staviti u funkciju”.

Od tada je proteklo više od pet godina a Ministarstvo poljoiprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sankog kantona nije oduzelo i vratilo Gradu Bihaću na upravljanje poljoprivredno zemljište. Portal bisce.ba zvanično se obratilo Gradskoj upravi grada Bihaća sa molbom za dostavljenje informacije koje je aktivnosti u posljednjih pet godina Gradska uprava Bihaća poduzela prema Ministarstvu poljoiprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sankog kantona u vezi oduzimanja poljoprivrednog zemljišta. U cijelosti i bez intervencije na tekstu građanima Bihaća, USK i Bosne i Hercergovine prenosimo zvaničnu informaciju Grada Bihaća kako slijedi:

Poštujući odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 52/09 ) i postupajući po aktima Ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona u cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu države a gdje su u posjedovnim listovima ili z.k.izvadcima upisani prijeratni privredni subjekti ,Gradsko vijeće Grada Bihaća na 11.sjednici održanoj dana 30.06.2015.godine donijelo je Odluke o davanju saglasnosti za oduzimanje poljoprivrednog zemljišta od prijeratnih korisnika radi dodjele Gradu Bihaću na upravljanje i gospodarenje .0ve Odluke objavljene su u „Službenom glasniku Grada Bihaća” broj 8/15.

Radi se o zemljištu „Žitoprerada” Preduzeće za preradu žitarica (u stećaju), D.D.”Agrokrajina”Bihać, Sljeme „PIK Radna j edinica “Una”, Zemljoradnićka zadruga „Ripać”, Zemljoradnička zadruga”Alija Alijagić”, OPZ “Ostrovica” Kulen Vakuf, Z.Z.”Ostrovica” Kulen Vakuf, R.O.Klas OOUR Poljoprivreda „Bosanska Krupa”,Z.Z.”Brazda”Bosanska Krupa”, Z.Z.”Martin Brod”,Z.Z.”Gata”.

Nakon usvajanja Odluka iste su dostavljene Ministarstvu poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona na daljnje postupanje nakon čega su oni svojim aktom broj 08-02-8517-3/15 od 30.11.2015.godine tražili da se usvojene Odluke izmjene tako da se u obzir uzme samo poljoprivredno zemljište , odnosno da se vodi računa o članu 4.Zakona o poljoprivrednom zemljištu gdje je tačno definisano šta se smatra poljoprivrednim zemljištem.

Postupajući po ovom aktu , Gradsko vijeće na 21.sjednici održanoj dana 24.03.2016.godine donijelo je Odluke o izmjenama Odluka o davanju saglasnosti za oduzimanje poljoprivrednog zemljiš’ta od prijeratnih privrednih subjekata a radi dodjele Gradu Bihaću na upravljanje i gospodarenje i ove Odluke objavljene su u „Službenom glasniku Grada Bihaća” broj 3/16.Znači iz posjedovnih listova i z.k.izvadaka izdvojeni su građevinski objekti i nekretnine koje nisu upisane kao poljoprivredno zemljište. Nakon toga od resornog ministarstva dobijamo akt broj 08-02-8517/15 od 31.03.2017.godine kojim nas obavještavaju da smo u obavezi izvršiti identifikaciju parcela na terenu i utvrditi činjenično stanje da se uskladi katastar nekretnina i zembišnih knjiga sa stanjem na terenu. Našim aktom broj 07/3-24-546-1/17 od 22.05.2017.godine obavijestili smo ih da je na većem podrućju grada Bihaća na snazi popisni katastar , da niko od prijeratnih privrednih subjekata ne koristi to zemljište kako je propisano Zakonom o poljoprivrednom zemljištu te da je nejasno da su u slućaju ZZ „Martin Brod” donijeli rješenje a onda traže dodatne podatke i informacije.

Postupajući po dostavljenim Odlukama Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona donijelo je Rješenje o oduzimanju poljoprivrednog zemljišta od Z.Z.”Martin Brod” i dodjelu tog zemljišta na upravljanje Gradu Bihaću na rok od pet godina. Obzirom da u dispozitivu Rješ’enja nije navedeno koje se radnje trebaju provesti nakon pravosnažnosti Rješenja donešeno je Dopunsko rješenje br.08-02-8517-10/15 od 05.06.2017.godine.

Nakon toga od resornog Ministarstva dobijamo Zaključak broj 08-02-8517-11/15 od 04.07.2017.godine kojim se prekida postupak oduzimanja prava korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta od dosadašnjih korisnika u korist Grada Bihaća dok se putem nadležne službe ne riješe imovinsko-pravni odnosi na parcelama koje su predmet zahtjeva za donošenje rješenja o oduzimanju , zatim dok se ne izvrši identifikacija predmetnih parcela i dok se putem vještaka utvrdi kultura i pravo stanje predmetnog zemljišta. Služba za lokalno ekonomski razvoj Grada Bihaća je cijelo vrijeme napominjala da ja na najvećem dijelu područlju gdje se traži izuzimanje poljoprivrednog zemljišta od prijeratnih privrednih subjekata na snazi popisni katastar da za to područje nema zemljišnih knjiga a postupak uspostave zembišnih knjiga koji se provodi u skladu sa Uredbom o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta .Sam ovaj postupak je dugotrajan i zahtjeva znatna materijalna i financijska sredstva Pored toga neke zadruge ali i drugi privredni subjekti nemaju svojih pravnih sliednika.

Bitno je napomenuti da poljoprivredno zemljište u vlasništvu države nikad nije moglo biti predmet privatizacije ili prodaje , moglo se staviti u pravni promet ali samo putem dodjele u zakup ili koncesije.

Zanemarujući odredbe Zakona o poljoprivrednom zembištu nakon provođenja stećajnog postupka firma „Žitoprerada”je ovo zemljište upisala u stečajnu masu i već imamo slućajeva da su neke nekretnine prodane putem javnog natječaja,dok firma D.D.„Agrokrajina”Bihać koja je privatizirana ( predmet privatizacije su bili samo objekti, a ne i zemljište) dugovanja prema radnicima izmiruje prodajom poljoprivrednog zemljišta o čemu je Općinsko vijeće više puta informisano. Pored ova dva pravna subjekta, firma PIK”Sljeme”nema pravnog sljednika a u katastru nekretnina upisana je kao posjednik poljoprivrednog zemljišta na području k.o.Donja Gata,Velika Gata,Brekovic,Izačić.Ista je situacija i sa zemljoradničkim zadrugama. Zemljoradnička zadruga „Ostrovica” Kulen Vakuf egzistira od 1980.godine kao zemljoradnička zadruga u sastavu SOURA PPPK „Krajina”Bihać.

Stupanjem na snagu Zakona o zadrugama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”broj:28/97), sve postojeće zemljoradnićke zadruge bile su u obavezi uskladiti svoje poslovanje sa odredbama Zakona u roku od godinu dana u suprotnom gube status i brišu se iz registra po službenoj dužnosti.ZZ”Ostrovica”Kulen Vakuf p.o.nije uskladila svoj status sa odredbama navedenog zakona ali je izvršila usklađivanje statusa sa Opštim zakonom o zadrugama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”broj:18/03), pri čemu je upisano 7 zadrugara koji su izvršili pojedinačnu uplatu od 300,00KM.

ZZ „Alija Alijagić” p.o. Vrsta, konstituisana je Rješenjem Okružnog privrednog suda Banja Luka, a do tada je bila u satavu RO „Primama poljoprivredna proizvodnja”Bihać. Rješenjem Kantonalnog suda u Bihaću iz 1999.godine, upisano je usaglašavanje ZZ “Alija Alijagić” u skladu sa Zakonom o zadrugama. Upisano je 11 osnivača sa pojedinačnim ulozima od 200,00 KM. Činjenica je da su prijeratni kombinati i zemljoradničke zadruge, kojima je osnovna djelatnost bila poljoprivredna proizvodnja ovo zemljište dobili na korištenje, upravljanje ili čak raspolaganje za obavljanje osnovne djelatnosti.

U cijelom poslijeratnom periodu to zemljište se ne koristi a niko od njih nije postupio u skladu sa članom 40. Zakona o poljoprivrednom zembištu kojim je propisano da je korisnik poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države dužan sklopiti ugovor o zakupu ili koncesiji te koristiti poljoprivredno zemljište u skladu sa odredbama člana 37. gore navedenog Zakona. Ako korisnik poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države nije u mogućnosti koristiti poljoprivredno zemljište u skladu s odredbama člana 37. Zakona dužan je i obavezan o tome izvjestiti kantonalno ministarstvo. Članom 43.Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da ako korisnik ne koristi poljoprivredno zemljište u vlasništvu države duže od jedne godine ili ne osigura korištenje tog zemljiš’ta u skladu sa članom 40.navedenog Zakona, kantonalno ministarstvo će po službenoj dužnosti ili na zahtjev korisnika zemljišta donijeti rješenje o oduzimanju tog zemljišta radi davanja na korištenje drugim fizičkim i pravnim osobama .

Problemi vezani za državno poljoprivredno zemljište, način korištenja ovog zembišta, utvrđivanje vlasnika/posjednika prisutni su dugi niz godina ali do danas ništa konkretno nije urađeno. Održano je više sastanaka na svim nivoima vlasti a zadnji sastanak je održan u prostorijama Vlade Unsko sanskog kantona ( prisutni su pored ostalih bili Kantonalini i Gradski pravobranioci) na kojem su donešeni Zaključci broj :08-24-4929-1/15 od 08.05.2015.godine a jedan od tih zakljućaka je da lokalna samouprava putem Vijeća pokrene inicijativu prema resornom ministarstvu da se izuzme zemljište društveno-pravnim i pravnim licima koji nisu postupili u skladu sa članom 46.Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Kada je u pitanju poljoprivredno zemljište koje koriste zemljoradničke zadruge već dugi niz godina se vodi polemika oko primjene člana 94.Općeg zakona o zadrugama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine „broj 18/03) koji se u praksi primjenjuje kako kome odgovara a ovaj član glasi :” Imovina zadruge koju zadrugari trenutno koriste ,donošenjem ovog zakona postaje imovina zadruge.”

Grad Bihać je dana 08.02.2016.godine putem Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine podnio inicijativu za pokretanje procedura za izmjene i dopune Općeg zakona o zadrugama a isto je uradila i Općina Tešanj i još neke općine u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

ZVANIČNO OBMANJIVANJE JAVNOSTI OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA USK

Isto tako portal bisce.ba tražio je zvaničnu informaciju od Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK vezano za oduzimanje poljoprivrednog zemljišta i vraćanje gradu Bihaću, informaciju koju smo dobili prenosimo u cijelosti i bez intervencije na tekstu, a kako slijedi:

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je tražilo od svih općina/gradova Unsko-sanskog kantona da se putem općinskih/gradskih vijeća donese odluka o davanju saglasnosti za oduzimanje poljoprivrednog zemljišta od prijeratnih korisnika državnog poljoprivrednog zemljišta, a koji nisu postupili u skladu sa članom 146. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. novine Federacije BiH), broj:52/09).

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona zaprimilo je akt Službe za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti Grada Bihaća, broj:07/3-24-5456/15 od 23.08.2015. godine, kojim su ovom Ministarstvu dostavljene odluke o davanju saglasnosti za oduzimanje poljoprivrednog zemljišta svim privrednim subjektima sa područja grada Bihaća, a koji su bili prijeratni korisnici državnog poljoprivrednog zemljišta.

Međutim, detaljnijim razmatranjem predmetne Odluke odnosno člana 2. Dostavljenih odluka gdje se navodi „poljoprivredno zemljište“ koje se oduzima, donosilac predmetnih odluka nije uzimao u obzir član 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, gdje je utvrđeno koje se zemljište može smatrati poljoprivredno zemljište, tako da se u odlukama nalaze šume, hrasnik, vodenica, krš, kamenjar, kuća, zgrada, put, željeznička pruga, regionalni put itd.

Kako bi postupak oduzimanja poljoprivrednog zemljišta proveli u skladu sa Zakonom, ovo Ministarstvo je cjenilo neophodnim da se usklade odluke Gradskog vijeća sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, a u kontekstu primjene člana 43. stav (1), gdje je potrebno utvrditi da se radi o državnom poljoprivrednom zemljištu. Kako ovo Ministarstvo nema podataka o usklađenosti predmetnih upisa sa stvarnim stanjem na terenu ocijenilo je potrebnim da se izveši identifikacija parcela i utvrdi činjenično stanje na način da se uskladi katastar nekretnina i zemljišnih knjiga sa stanjem na terenu, te dala Gradu Bihaću rok od 60 dana, kako bi se ovaj postupak mogao nastaviti.

NASTAVLJA SE …

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp


Facebook


Izvor i autor članka: 35


NAPOMENA:


Datum objave članka: 15/05/2020


Vrijeme objave članka: 12:29


error: Upozorenje: Sadržaj je zaštićen !!