All for Joomla All for Webmasters

U POMAK-u su (lični) materijalni interesi iznad svih Zakona naše države

06 July 2019
(1 Ocjena)
Pročitano 2029 puta

Decenijama živimo u nemoralnom i neetičkom društvo u kome je sistem vrijednosti apsolutno nevažan. Kada u politiku uvedete pojedince kojima je materijalni interes iznad svega onda je sve moguće, baš kao u Bihaću, a naročito u POMAK-u.

NETRANSPARENTNOST RADA GRADSKE UPRAVE

Odluka o osnivanju Turističke zajednice Grada Bihaća objavljena je u Službenom glasniku grada Bihaća broj 15/17, a glasnik nije javno dostupan na službenoj stranici grada Bihaća. (PRILOG VIDEO) Da li u Službenom glasniku 15/17 postoji nešto što mora biti obavijeno velom tajne i što Bišćani nikako ne smiju da pročitaju ?

Nadzorni odbor Turističke zajednice Grada Bihaća, na sjednici održanoj dana 27.07.2018. godine, donio je STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BIHAĆA u kojem piše da je Osnivač Turističke zajednice Grada Bihaća je Gradsko vijeće Grada Bihaća, te da Direktora Turističke zajednice imenuje Gradonačelnik na prijedlog Nadzornog odbora. Direktor se imenuje na period od četiri godine, javnim konkursom u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH i može biti ponovo imenovan najviše na još jedan mandat. Statutom je propisano da direktor Turističke zajednice mora da posjeduje:

a) VSS-VII stepen stručne spreme ili drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema obrazovanja, ekonomski ili fakultet turizma (smjerovi: upravljanje (menadžment), marketing ili turistički);

b) najmanje sedam godina radnog iskustva, od čega najmanje pet godina na rukovodećim poslovima nakon sticanja VSS;

c) aktivno znanje jednog stranog jezika (engleski, njemački, turski, arapski i dr.);

d) zapažen profesionalni i naučni doprinos razvoju turističke djelatnosti se posebno vrednuje (objavljeni stručni i naučni radovi).

(5) Direktor Turističke zajednice dužan je da članove Nadzornog odbora izvještava kvartalno o realizaciji planiranih aktivnosti i financijskom rezultatu, kao i drugim bitnim informacijama koje zatraži Nadzorni odbor.

Na “transparentnoj” službenoj web stranici grada Bihaća ne postoji Odluka o imenovanju direktora TZ Bihaća koju potpisuje gradonačenik mr. Šuhret Fazlić (POMAK). Isto tako na službenoj web stranici Grada na popisu gradskih poduzeća ne postoje službene informacije o JP TZ Bihaća kao što su sjedište, kontakt telefon, email adresa, web stranica, izvještaji o poslovanju TZ Bihaća, biografija direktora TZ Bihaća i slično. (PRILOG VIDEO)

U POMAK-u SU (LIČNI) MATERIJALNI INTERESI IZNAD ZAKONA

Gradonačelnik mr. Šuhret Fazlić za direktora turističke zajednice imenovao je stranačkog kolegu i gradskog vijećnika Armina Amidžića. Da li je imenovanje Armina Amidžića u skladu sa Zakonom i traženim uvjetima koje direktor turističke zajednice mora ispunjavati, nije na nama da donosimo konačan sud. Činjenica je, ali sa figom džepu, da mr. Šuhret Fazlić i njegova stranka POMAK u javnim istupima traže i insistiraju na poštivanju Zakona države Bosne i Hercegovine, te na transparentnosti u radu svih organa Gradske uprave Bihaća i Javnih poduzeća čiji je osnivač Grad Bihać. U slučaju direktora TZ Bihaća očigledno je da su u stranci POMAK (lični) materijalni interesi iznad svih Zakona ove države. Danom imenovanja na poziciju direktora TZ Bihaća Armin Amidžić (POMAK) pa sve do danas isti i njegova stranka svjesno krše i nepoštuju ZAKON O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/08) u kojem piše:

Član 3.

Definicije

U smislu ovog Zakona:

e) "izabranim dužnosnicima" smatraju se:

1. zastupnici i delegati Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije),

2. zastupnici u zakonodavnim organima kantona,

3. vjećnici u gradskim i općinskim vijećima;

 

Član 4.

Nespojivosti

(1) Članstvo u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu ili u svojstvu ovlaštenog lica u javnom preduzeću nespojivo je sa javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika.

(2) Članstvo u upravnom ili nadzornom odboru ili vršenje dužnosti direktora direkcije ili agencije za privatizaciju nespojivi su sa javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika.

(3) Angažman u privatnom preduzeću u uvjetima u kojima se stvara sukob interesa nespojiv je sa javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika.

(4) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova najkasnije u roku od tri dana nakon preuzimanja javne funkcije.

 

Član 5.

Javna preduzeća i agencije za privatizaciju

(1) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici za vrijeme vršenja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka vršenja te funkcije ne mogu biti članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta niti biti u svojstvu ovlaštenog lica u javnom preduzeću.

(2) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici za vrijeme vršenja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka vršenja te funkcije ne mogu biti članovi upravnog ili nadzornog odbora, niti direktori direkcije ili agencije za privatizaciju.

Hoće li se što promjeniti u slučaju vijećnika Amidžić Armina (POMAK) ? Neće, u to smo sigurni. Gradonačelnik Šuhret Fazlić i njegovi štićenici iz POMAK-a dalje će nastaviti bacati prašinu u oči Bišćankama i Bišćanima izlizanim političkim frazama o poštivanju Zakona i transparentnosti, a iza zatvorenih vrata u prostorijima stranke POMAK smijat će se i reciklirat će Zakone ove države u stari papir od kojeg će proizvoditi toalet papir. Armin Amidžić će i dalje ostati vijećnik u Gradskom vijeću i na stranačkim funkcijama u POMAKu u inat Članu 4. Stav 1. i 4. i Članu 5. Stav 1. ZAKON O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE. (PRILOG VIDEO)

Što će poduzeti ostali vijećnici u Gradskom vijeću Bihaća ? Ništa ! Ići će linijom manjeg otpora, pravit će se slijepi pored očiju i gluhi pored ušiju, a samo zato da se ne zamjere Fadili Amidžić glavnoj tužiteljici Tužilaštva USK, jer većina zna da njihovo maslo nije za Ramazana.

 

 

ŠKOLSKI PRIMJER KAKO SU POŠTUJU ZAKONI BOSNE I HERCEGOVINE

I na kraju vam predstavljemo školski primjer kako se poštuju Zakoni Bosne i Hercegovine u Bosanskoj Krupi. Na posljednjoj sjednici OV Bosanska Krupa, Almir Mašinović, magistar pravnih nauka, položio svečanu zakletvu i postao vijećnik u OV Bosanska Krupa. On je u Klubu SDP a zamijenio Adisa Džafića koji je po izboru na mjesto direktora JKP "10.juli" podnio ostavku na sve stranačke funkcije i mjesto vijećnika u OV Bosanska Krupa. Razlog za ostavku je jednostavan jer u Općinskoj upravi i Općinskom vijeću Bosanska Krupa poštuju ZAKON O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/08).

  • Izvor fotografija u sklopu članka: Portal Bisce.ba
  • NAPOMENA: -
  • Izvor video materijala u članku: Youtube kanal Portal bisce.ba
  • Autor naslova: Originalni naslov
  • Autor teksta / Izvor informacije: Portal Bisce.ba
  • Izvor naslovne fotografije: Internet
Top